วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

กิจกรรม 
 25 ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ 2/ 2555 
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำแผนการสอน 
4. ปฏิบัติการสอน
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-