วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

 กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำเสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6. พิมพ์เอกสารให้ครูพี่เลี้ยง

ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

การปฏิบัติงาน

 14 มิถุนายน 255
กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. พิมพ์เอกสารให้ครูพี่เลี้ยง
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6.
จัดกิจกรรมชุมนุม
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-