วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

กิจกรรม 
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. ประสานข้อสอบ ในการสอบวัดผลกลางภาคเรียน วันที่ 23 -31 กรกฎาคม 2555
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-