วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

เข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการครูวิทยาศาสตร์ ม. ต้น 
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
วิทยาศาสตรืและคณิตศาสตร์ (Upgrad ll)
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2555เพิ่มคำอธิบายภาพ