วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


     ประวัติส่วนตัว                      ชื่อ นายสมหมาย ทิพย์กองลาศ  
รหัส 51111134058  หลักสูตรวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ -
ที่อยู่ 7 หมู่ 8 ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช  80170
E – mail  sommainstru@Gmail.com
คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สาวิตรี ชามทอง +อาจารย์ธวัชชัย
กาศึกษา  ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านราม
              มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
              มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
              ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี