วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

 กิจกรรม  
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  

3. เป็นคณะกรรมการตัดสินฟุตบอล                                                          ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

      ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2555