วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

กิจกรรม 
 25 ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ 2/ 2555 
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำแผนการสอน 
4. ปฏิบัติการสอน
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติกิจกรรม

กิจกรรม 
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. แห่เทียนจำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมถวายเทียนจำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน และร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดหน้าสตน 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

กิจกรรม 
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. ประสานข้อสอบ ในการสอบวัดผลกลางภาคเรียน วันที่ 23 -31 กรกฎาคม 2555
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

กิจกรรม 
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำเสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6.
ช่วยอาจารย์จัดทำข้อสอบ
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

การปฎิบัติงาน

กิจกรรม 
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำเสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำข้อสอบ ม. 1
6.
ช่วยอาจารย์จัดทำข้อสอบ
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

  กิจกรรม
กรีฑา อบต หัวไทรต้านภัยาเสพติดครั้งที่ 12 
วันที่ 12-13 สิงหาคม 2555
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

กิจกรรม 
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำเสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6.
เข้าร่วมประชุมครูอาจารย์
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำเสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6.
อาจารย์มานิเทศ สังเกตการสอน
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

การปฏิบัติงาน

กิจกรรม
 1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำเสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้,  เตรียมสื่อการสอน
6.
ช่วยงานอาจารย์
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

เข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการครูวิทยาศาสตร์ ม. ต้น 
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
วิทยาศาสตรืและคณิตศาสตร์ (Upgrad ll)
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2555เพิ่มคำอธิบายภาพ


วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

กิจกรรม 
 1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำเสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6. พิมพ์เอกสารให้ครูพี่เลี้ยง

ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

 กิจกรรม  
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  

3. เป็นคณะกรรมการตัดสินฟุตบอล                                                          ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

      ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2555


วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน กิจกรรม  
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำเสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6.
ตรวจการบ้านนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

 กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำเสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6. พิมพ์เอกสารให้ครูพี่เลี้ยง

ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

การปฏิบัติงาน

 14 มิถุนายน 255
กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. พิมพ์เอกสารให้ครูพี่เลี้ยง
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6.
จัดกิจกรรมชุมนุม
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำเสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6. พิมพ์เอกสารให้ครูพี่เลี้ยง

ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6. จัดทำสมุดเก็บประวัตินักเรียน

7. จัดทำ Blog ให้ครูพี่เลี้ยง
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. เก็บคะแนนนักเรียนจากใบงาน
5. ศึกษากิจกรรมชุมนุม
6. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. ร่ามกิจกรรมกีฬาสี
5. เก็บข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียน
6. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ร่วมกิจกรรมไหว้ครูประจำปการศึกษา 2555
4. ปฏิบัติการสอน
5. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
- ศึกษารายละเอียดของนื้อหาเพื่อทำแผนการสอน

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
ไปประชุมเงินกู้ กยศ. ที่มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข


การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6. จัดทำสมุดเก็บประวัตินักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ผลการปฎิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-นักเรียนบางคนมาสาย และนักเรียนบางคนไม่พาดอกไม้ธูปเทียนมาโดยให้คำแนะนำ ครั้งต่อไปนักเรียนควรมาให้ตรงเวลา

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา