วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. เก็บข้อมุลนักเรียน
5. เก็บข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียน
6. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

 

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. สังเกตุการสออนครูพี่เลี้ยง
4. ปฏิบัติการสอน ม.1
5. จัดทำแผนการสอนและสื่อการสอน
  ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
- ศึกษารายละเอียดของนื้อหาเพื่อทำแผนการสอน

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี
4. ปฏิบัติการสอน ม. 1
5.ประชุมครู -อาจารย์
6. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
- ศึกษารายละเอียดของนื้อหาเพื่อทำแผนการสอน


ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบครอบ 41 ปีการปฎิบัติงาน

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
4. ปฏิบัติการสอน
5. ช่วยงานอาจารย์พวงทิพย์ ทิพย์กองลาศ
ผลปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-