วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ร่วมกิจกรรมไหว้ครูประจำปการศึกษา 2555
4. ปฏิบัติการสอน
5. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
- ศึกษารายละเอียดของนื้อหาเพื่อทำแผนการสอน