วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงานกิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. ทำแผนการสอน

 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

-ปรับปรุงแก้ไขแผนการสอนในเรื่องของการประเมิน

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. จัดป้ายนิเทศเหตุการณ์และวันสำคัญ
5. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

-อุปกรณ์ (รูปภาพ) ไม่มีขายที่ร้านขายเครื่องเขียนที่หัวไทร จึงต้องสั่งชื่อจากพิทยาภัณฑ์

จัดป้ายนิเทศวันวิสาขบูชา