วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติกิจกรรม

กิจกรรม 
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. แห่เทียนจำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมถวายเทียนจำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน และร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดหน้าสตน