วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
ไปประชุมเงินกู้ กยศ. ที่มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข


การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6. จัดทำสมุดเก็บประวัตินักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ผลการปฎิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-นักเรียนบางคนมาสาย และนักเรียนบางคนไม่พาดอกไม้ธูปเทียนมาโดยให้คำแนะนำ ครั้งต่อไปนักเรียนควรมาให้ตรงเวลา

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
 



 

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6. จัดทำสมุดเก็บประวัตินักเรียน

7. จัดนักเรียนไปร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (เวียนเทียน)
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6. จัดทำสมุดเก็บประวัตินักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข