วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. ช่วยติดตังคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์
5. สอนลูกเสือ ม. 3
6.  จัดทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

- เด็กแต่งเครื่องแบบลูกเสือใส่อุปกรณ์มาไม่ครบ โดยให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ปัญหา

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. จัดทำแผนการสอน
4. ปฏิบัติการสอน ม. 1
5. ประชุมครู-อาจารย์
6. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. เก็บข้อมูลนักเรียน
5. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข