วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน กิจกรรม  
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3. จัดทำเสื่อการสอน
4. ปฏิบัติการสอน
5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
6.
ตรวจการบ้านนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี