วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. จัดทำสมุดเก็บประวัตินักเรียน
5. เก็บข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียน
6. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงานกิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. ทำแผนการสอน

 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

-ปรับปรุงแก้ไขแผนการสอนในเรื่องของการประเมิน

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. จัดป้ายนิเทศเหตุการณ์และวันสำคัญ
5. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

-อุปกรณ์ (รูปภาพ) ไม่มีขายที่ร้านขายเครื่องเขียนที่หัวไทร จึงต้องสั่งชื่อจากพิทยาภัณฑ์

จัดป้ายนิเทศวันวิสาขบูชา


 


 

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 
กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. เก็บข้อมุลนักเรียน
5. เก็บข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียน
6. ทำแผนการสอน
7. ประชุมนักเรียนในคาบปกครอง
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. ช่วยติดตังคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์
5. สอนลูกเสือ ม. 3
6.  จัดทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

- เด็กแต่งเครื่องแบบลูกเสือใส่อุปกรณ์มาไม่ครบ โดยให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ปัญหา

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. จัดทำแผนการสอน
4. ปฏิบัติการสอน ม. 1
5. ประชุมครู-อาจารย์
6. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. เก็บข้อมูลนักเรียน
5. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. เก็บข้อมุลนักเรียน
5. เก็บข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียน
6. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

 

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. สังเกตุการสออนครูพี่เลี้ยง
4. ปฏิบัติการสอน ม.1
5. จัดทำแผนการสอนและสื่อการสอน
  ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
- ศึกษารายละเอียดของนื้อหาเพื่อทำแผนการสอน

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี
4. ปฏิบัติการสอน ม. 1
5.ประชุมครู -อาจารย์
6. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
- ศึกษารายละเอียดของนื้อหาเพื่อทำแผนการสอน


ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบครอบ 41 ปีการปฎิบัติงาน

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
1.รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
4. ปฏิบัติการสอน
5. ช่วยงานอาจารย์พวงทิพย์ ทิพย์กองลาศ
ผลปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

 
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม  พ.. 2555
กิจกรรม
                1.รับนักเรียน
                2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
                4. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำหน่วยการเรียนรู้
                5. ประชุมหมวดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  ผลปฏิบัติงาน
      -เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -

การปฏิบัติงาน


วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม  พ.. 2555
กิจกรรม
                1. พบผู้อำนวยการสถานศึกษา รายงานตัว
                2. รายงานตัวแนะนำชื่อหน้าเสาธง
                3. พบหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                4. รายงานตัวหน้าเสาธง
                5. ทำสมุดบันทึกลงทะเบียนปฏิบัติงาน
                6. ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน
ผลปฏิบัติงาน
      -เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -
ประวัติโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

                เนื่อง จากอำเภอหัวไทรมีนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาตอนปลายในแต่ละปีจำนวนมาก แต่ไม่มีสถานศึกษาที่จะศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่น มีนักเรียนส่วนน้อยที่จะไปศึกษาในต่างถิ่น นายน้อย มาศมัณฑนะ นายอำเภอหัวไทรและนายวิชัย จันทพันธ์ ศึกษาธิการในขณะนั้น ได้วางโครงการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญขึ้นลงวันที่ 9 มกราคม 2512 นายอำเภอหัวไทรจึงได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมประชาราษฎร์ซึ่งมีนายจันทร์ หนูดุก เป็นเหรัญญิกซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินตั้งโรงเรียนทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและประชาชนชาวอำเภอหัวไทร โดยได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินเป็นเงิน 70,395 บาท ได้ที่ดินจำนวน 35 ไร่ 79 ตารางวา และได้มอบให้กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ 25514ซึ่งเป็นปีแรกที่โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ได้เปิดเรียน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2514 กระทรวงได้อนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาขึ้นในอำเภอหัวไทร ชื่อว่า โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
                ใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ได้เปิดสอนเป็นครั้งแรก โดยอาศัยเรียนอยู่กับโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา มี นายฟอง วิริยะไพบูลย์ ครูโท โรงเรียนปากพนัง ช่วยราชการครูใหญ่เป็นครั้งแรก ในปีแรกมีนักเรียน 90 คน ชาย 57 หญิง 33 คน มีครูอาจารย์ 5 คน โดยที่ทางราชการบรรจุมาให้ 2 คน ย้ายมา 1 คน และครูมาช่วยราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อำเภอหัวไทร) อีก 2 คน รวมทั้งหมด 6 คน
ในปีการศึกษา 2515 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนหัวไทร (ประถมศึกษาตอนปลาย)ไปอาศัยเรียนที่อาคารเก่าบ้านหัวไทร (เรือนประชาบาล) ในปีการศึกษานี้ราชการได้ย้ายนายธีรวุฒิ ปทุมนพรัตน์ มาดำรงตำแหน่งแทน นายฟอง วิริยะไพบูลย์ ซึ่งได้ย้ายไปโรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส จนกระทั่งปี 2516 ซึ่งเป็นปีแรกที่โรงเรียนมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครบทั้งสามชั้น คือ ขั้น ม.ศ.1 ม.ศ.2 และ ม.ศ.3 ได้แบ่งสถานที่เรียนเป็น สองแห่ง คือ นักเรียนชั้น ม.ศ. 1 ยังคงอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านหัวไทร (เรือนประชาบาล) ส่วนชั้น ม.ศ.2 และ ม.ศ.3 ไปเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนเองซึ่งสร้างในที่ประชาชนมอบให้ ณ บ้านทะเลปัง ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ย้าย นายสมควร ณ ตะกั่วทุ่ง มาดำรงตำแหน่งแทน นายธีรวุฒิ ปทุมนพรัตน์ ซึ่งมิได้เดินทางมารับตำแหน่ง โรงเรียน ของเราเจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับ จนกระทั่งปี 2519 ได้ย้ายสถานที่เรียนมาเรียนที่โรงเรียนทั้งหมดทุกระดับชั้น และในปีการศึกษานี้เองกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์เข้าอยู่ในโครงการ คมช. รุ่นที่ 13 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นมาโรงเรียนของเราได้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ในปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย ทำให้มีนักเรียนถึง 1,424 คน นับเป็นปีแรกที่มีนักเรียนเกิน 1,000 คน ในปีการศึกษา 2523 ทางราชการได้ย้ายนายฟอง วิริยะไพบูลย์ จากโรงเรียนตากใบ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนายสมควร ณ ตะกั่วทุ่ง ซึ่งย้ายไปโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาคม
                ในปีการศึกษา 2525 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ มีนักเรียนถึง 1,671 คน มีครูอาจารย์ 97 คน มีห้องเรียน 41 ห้องเรียน มีนักการภารโรง 11 มียาม 1 คน อาคารถาวร 3 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง หอประชุม 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 3 หลัง บ้านพักครู 10 หลัง และแฟลตครู 2 หลัง จำนวน 16 หน่วย ในปีการศึกษานี้เองอาจารย์ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
                ในปีการศึกษา 2526 นายฟอง วิริยะไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายธานินทร์ กิตติมธานินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์แทนนายฟองวิริยะไพบูลย์

                ในปีการศึกษา 2531 นายธานินทร์ กิตติมธานินทร์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายระวัย แก้วเขียวได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2533 นายระวัย แก้วเขียว ถึงกรรม นายมนูญ ชูเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ได้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ วันที่ 2ถ กุมภาพันธ์ จนถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2533 จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายศรีมงคล ศรีมีชัย ผู้อำนวยการช้างกลางประชานุกูล อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2533 จนถึงปีการศึกษา 2536 นายศรีมงคล ศรีมีชัย ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายถวิล รัตนโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2536 จนถึง ปีการศึกษา 2543 สิบตรีนิคม มังคะมณี ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 จนถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2547 จึงเกษียณอายุราชการ นายเสริมศักดิ์ อุณพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2547 จนถึง วันที่  30  กันยายน  2551  จึงเกษียนอายุราชการ  นายนิติพันธ์  ดำมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป
   1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์      
        อักษรย่อ   ท.ร.
        ตั้งอยู่เลขที่  330   หมู่ที่ 1     ตำบลหัวไทร     อำเภอหัวไทร    จังหวัดนครศรีธรรมราช
                        รหัสไปรษณีย์  80170        โทรศัพท์  0-7538-9486    โทรสาร  0-7538-8014
        E-mail : huasaibum@hotmail.com 
        Website : www.hbr.ac.th

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่  13
          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 12
    1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    1.3  มีเขตพื้นที่บริการจำนวน ตำบล  25 หมู่บ้าน   ได้แก่
              ตำบลหัวไทร หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12  (10 หมู่บ้าน)
                  ตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  (9 หมู่บ้าน)
                ตำบลรามแก้ว หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5  (5 หมู่บ้าน)
               ตำบลเขาพังไกร หมู่ที่ 8  (1 หมู่บ้าน)

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
                - โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล   - โรงเรียนวัดทะเลปัง
                - โรงเรียนบ้านหนองบอน                - โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
                - โรงเรียนบ้านหน้าศาล                    - โรงเรียนวัดปากระวะ
                - โรงเรียนวัดฉิมหลา                        - โรงเรียนบ้านลำคลอง
                - โรงเรียนวัดหัวลำภู                        - โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว
                - โรงเรียนวัดอิมอญ                         - โรงเรียนวัดหน้าสตน
                - โรงเรียนวัดรามแก้ว                      - โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร

แบบตราสัญลักษณ์  มีรายละเอียดประกอบด้วย


                   คบเพลิงกำลังส่องแสงสว่างอยู่บนกงจักร  ซึ่งมีมือชูคบเพลิงรวมกันเป็นดุมล้อ
       
        ปรัชญาของโรงเรียน         นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา    “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
        สีประจำโรงเรียน                 เขียว เหลือง
                       สีเขียว    หมายถึง   ต้นข้าวที่เริ่มงอกงาม  เป็นวัยเจริญเติบโต
                       สีเหลือง   หมายถึง   สีของต้นข้าวที่เจริญงอกงาม  เริ่มออกรวงเหลืองอร่าม


                                                       เพลงมาร์ชหัวไทรบำรุงราษฎร์
                                                                                               
คำร้อง   :  นายสาทร  ดิษฐ์สุวรรณ
                                                                                                ทำนอง  :  นายจำลอง  เพ่งบุญ
                                หัวไทร  บำรุงราษฎร์                          เลื่องลือชา  สามารถ  อาจอง
                วิชาการ  ด้านกีฬา  มั่นคง                                  ชูธง  เขียวเหลือง  เรืองรอง               
                คุณธรรม  ล้ำเลิศ  ประเสริฐนัก                          ชนประจักษ์  ไม่เคย  มัวมอง
                ร่วมใจรัก  สามัคคี  ปรองดอง                              เราพี่น้อง  สืบสาน  นานมา
                สถาบันแห่งนี้  มีชื่อ                                              ราษฎร์ร่ำลือ  ไปจบ  ภพหล้า
                ช่วยผดุง  ปลูกฝัง  ศรัทธา                                    ให้แก่กล้า  มากมี  ทวีคูน
                แม้คืนวัน  ผันเปลี่ยนแปรไป                               ชื่อหัวไทร  ไม่เคย  สาบสูญ
                จะยังคงพิลาศล้ำ  จำรูญ                                         เกริกเกรียงไกร  ไพบูลย์ตลอดกาลวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


     ประวัติส่วนตัว                      ชื่อ นายสมหมาย ทิพย์กองลาศ  
รหัส 51111134058  หลักสูตรวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ -
ที่อยู่ 7 หมู่ 8 ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช  80170
E – mail  sommainstru@Gmail.com
คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สาวิตรี ชามทอง +อาจารย์ธวัชชัย
กาศึกษา  ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านราม
              มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
              มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
              ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี