วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 
กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. เก็บข้อมุลนักเรียน
5. เก็บข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียน
6. ทำแผนการสอน
7. ประชุมนักเรียนในคาบปกครอง
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข

การปฎิบัติงาน


กิจกรรม
1. รับนักเรียน
2. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3. ปฏิบัติการสอน ม. 1
4. ทำแผนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ปัญหาและการแก้ไข